โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 93 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 98 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

จำนวน 127

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 12 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 17 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 12 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 6 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 28 70 98
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
14
1
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
19
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
13
0
0
6 ศิลปะ
1
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
7
81
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุรวรี โทนหงส์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
2 นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
3 นางสมพิศ วิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
4.00
4 นายมุนินทร์ สิงห์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิมลทิพย์ วิรัชวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางละออง ทองมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุมาลี บุญหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายนิตินัย คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางพิศสวาท โพธินา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวละมูล พันธุ์สุภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเพชราภรณ์ โสลำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางไพรินทร์ งามแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางปิยรัตน์ หวานใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายประเสริฐ บุญสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอังคีรส บุญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางเจษฎาภรณ์ พิมพ์เขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวกมลนัฐ สร้อยสีดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายคนอง ปาหาวงค์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสุภาวดี ศรีอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายพีรพัฒน์ ดวงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายอรรถการ ยามโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายวินัย เปียวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายมนัส แสงสุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางถนอมนวล สายวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสุขุมาลย์ อนุเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางนุสรา สมุทรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางยุวารินทร์ เฉนียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุภาภรณ์ บุญวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางยุพิน กุศลพิทักษ์แดน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายชวินทร์ ปริปุณณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายรุ่งชัย ฉะอ้อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวพจนา โพธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางจินดารัตน์ จันทร์ดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางจันสี สาธารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางไกรศรี ไชยสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอัปสรสวรรค์ เคนโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายเสริม เคนโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางณศิตา แสนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางอภิญญา สิงห์เสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวสุนันทา มูลมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
42 นางสาวปัทมา ถาปาลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายภูษิต ผสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาคร สียางนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางบุษบา หวลคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางพัชริน ศรีติรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางปทุมวดี พิมพ์วิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางพัชราภรณ์ ศรีถนัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวมนัส บุญลือชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายระดับ โพธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสมพิศ มาตย์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางปิยะวรรณ ถูสินแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางรัตนตระกูล ศรีหาวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางกมลรัตน์ พุดสีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายสมศักดิ์ ตอเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางรัชนี เจริญทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางกฤษณา ชุมภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางธนรรณพร พิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางศิริพร ข่าขันมะลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางณิชากานต์ ลำพาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายณัฐพงศ์ ศรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางวิชุตา สงวนรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางพรชนก อุปดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายวุฒิพงษ์ ลำพาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายอนุชา สิงห์พลทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวจิดาภา บุญสินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวพรทิพย์ หงส์คำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายพงษ์ศิลป์ ทองเหลือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางทิพากร หอมไกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายสมดิจ ถวิลมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
73 นางพิศมัย ข่าทิพย์พาที  ครู ชำนาญการ
0
74 นางรัศมี เจริญอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางยงจิตร ศิลาพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
76 นายอัศวิน ศิลาพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
77 นางพรพิมล เอื้อมสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ  ครู เชี่ยวชาญ
1
24.00
79 นายประมวลศิลป์ วิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวระยูร สิงห์ฉลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายเสวก หวานใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางรัชฎาพร วรรณคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายปกาสิต อุ่นทรวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายรัศมี พุดสีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางนุดจนาจ สัพโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางนุชริดา เหรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางอรุณี ช่างปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายอรรถพล ฉิมกูล  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวอันติมา ยัพราษฏร์  ครู ชำนาญการ
0
90 นายพิชิต ศรีหาวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางวิมลทิพย์ วิรัชวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวขนิษฐา ทองสุข  ครู
0
93 นางกัญญ์ณพัชร พงศ์สินบุษกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
40