โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 31 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 32 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธวัชบุรีวิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 27 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
2
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศิริรัตน์ สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางพัชราภรณ์ คำพมัย  ครู ชำนาญการ
0
3 นายปกรณ์ สีดาพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกาญจนา ฉวีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศิรินันท์ ขันแข็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
6 นางดาราวรรณ ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
7 นางสาวศศิธร ศีลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายแดนชัย ไชยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกรรณิการ์ ขุนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกุสุมาลย์ จอมคำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวนัชชา อินอุ่นโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวนิรัชพร ดาวเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
15 นางจริยา โพธินาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางณัฐพร คนขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
29.00
17 นายเลอศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวนภัสบงกช ไชยมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวยุพเรศ ผันอากาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุชลิตา สืบชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวโฉมเฉลา แสวงผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสงวน มูลศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
23 นายชนะ พลคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางรัตติกาล ศรีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางมารศรี สาระวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางประภาพร สุทธิธาดาทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสังวาลย์ วิเศษปัสสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสีดา ผดุงสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางกิ่งแก้ว นรชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
30 นายสุวัจ โสระศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
31 นางสาวอาจารี พื้น​แสน​  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาววาสนา โสภาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
33 นางสาวอรรจนา วิชาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13