โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีธวัชวิทยาลัย

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 10 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิทยา อัคคะประสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายทรงศักดิ์ พรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายกิตติ คำสีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวินิจ หอมสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอนัญญา โคตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุริยา รัตนมณีรัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอมรมิตร โสภัณนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางรัตนา ทิพยวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอุบล นนทฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอาทิตย์ ท่าไคร้กลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเทียม บุญสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางเยานิตย์ อรัญญวาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาววันวิสา ทิพวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางพจณีย์ ทุมรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11