โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 82 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 85 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พนมไพรวิทยาคาร

จำนวน 107

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 12 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 7 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 11 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 9 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 9 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 28 57 85
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
5
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
7
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
4
0
0
6 ศิลปะ
2
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
21
47
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
96.00
2 นางปรียานุช จันทรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางเด่นนภา บุตรหินกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
6 นางลักขณา ไพรพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอารีย์ เผือกไธสง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางรัตนา ศรีสุมิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเพียงฤทัย สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายทูล วงษ์ไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเชิดชัย สายเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายจำรัส แสนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพรพิมพ์ กิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวีณา จันทะริมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวราภรณ์ ทับพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเพ็ญศรี นามตาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวราภรณ์ ศิลารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายนาวา แก้วกัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสนั่น จันทะริมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายการ คำรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุปราณี พลพันธ์งาม  ครู ชำนาญการ
0
22 นายอิทธิชัย อุปริวงค์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพรพนา สำราญรื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางขวัญสุดา รัญระนา  ครู ชำนาญการ
0
26 นางมนิดา ลาดนาเลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจิตรดา โพชะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสุภาวดี อนุไพรวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวปรีดาพร แก้วโสภา  ครู ชำนาญการ
0
30 นายสุรพล พุทธคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายสายธาร มากงลาศ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางยุพิน คำรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางศิริพร ถวิลผล  ครู ชำนาญการ
0
35 นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางระนอง สีพลี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางดวงกมล ศรีหะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางดารุณี พนมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวเกษสุดา พิมพ์พา  ครู ชำนาญการ
0
40 นายอรรถกร ภูพวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวนวิยา พวงพี่  ครู ชำนาญการ
0
42 นายมรกต ทัพจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสุภาวดี ธาตุคำภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสุจินดา พลอยสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวปองขวัญ บินขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวชมนาท พรหมโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายวิเศษ นิ่มรัตนสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางพวงชมภู สาระโภค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางมณฑณ์ญภัฏ อรรคฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายทริณทร์รัฐ อรรคฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวมยุรี มานะดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวปิยะดา ขุนเพชรวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางเอื้อมพร วงษ์ไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายประยงค์ คมขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางเทียมจันทร์ คนหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางนวพร ทองนาเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางเสาวนีย์ บรรณาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายธีรพัฒน์ เสมัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายวะรัฐ ทุมลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวสราลี สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางพัชนี ถวิลไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายอิสรา ภูพวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางศิริพร วรรณภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายธนกร อัฒจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางปรกช จันทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางปณิตา สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายวีระชาติ กุลสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวณัชชารีย์ บุญเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
72 ว่าที่ ร.ต.เสมา ใจกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางเบญจมาศ โกนจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายเทวัญ ภูพานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นาวสาวจันทร์เพ็ญ พานะรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวปวีณา เนตรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
77 นายอิสระพงศ์ เนตรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวณัฏฐนันท์ คำภู  ครู ชำนาญการ
0
79 นางบารนี โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวรักษิณา แสนบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายภาณุพงษ์ พรมศร  ครู ชำนาญการ
0
82 ภูรินทร์ รัตนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
10