โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 18 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนชัยศรีวิทยา

จำนวน 31

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 2 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุนัยต์ พรมวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวงามเพ็ญ คำศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวสวาท บุญประจักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายนิเวช พลซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุวรรณา พลซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอัมพร พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายทวีทรัพย์ ยอดทับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายมุขพล สากำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายธาดา ภักดีพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวารุณี พลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายทิวากร หนองภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเพิ่มพูล งามบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวชมพูนุท พันธ์หนองโพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสมพร คำทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางฐาปนี โสภาระ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายดำรงค์ โพธิจักร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางทิพากร ธงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่น  ครู ชำนาญการ
0
20 นางกัลยารัตน์ เนื่องบุรีรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10