โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

จำนวน 49

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 8 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 25 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
5
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายทองพูน สุขรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายทินกร มลาขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุประเทพ บุญสินชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวรรณชัย กมลศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางณปภัช ชัยสุขจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนิจพร ขามชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวันดี เขจรรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสมจิตร ชูศรีเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายนิกร แหลมกีก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางลออ แร่ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวปิยฉัตร วิมลพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายดุสิต ดลปัดชา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางรัตน์ธนพร ตาลทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางฉัตรลดา มลาขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเตรียมใจ ตาลทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอุษา ชมภูพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนงนุช ศรีนุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายคุลี มณีโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางจุฬาภรณ์ สินธิทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวพีริยา พันทะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวนันทนา ภาณุเมศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายมนตรี กาสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู  ครู ชำนาญการ
0
26 นางเอื้อมพร นราทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางประภาวรรณ สิทธิเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพจนา มอไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวธัญทิวา บุญศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสนทยา อินทร์พจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวนุชจรินทร์ สุวรรณศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสุวิชชา จรบุรมณ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางเปรมจิต วงค์กระโซ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
16
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0