โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ผาน้ำทิพย์วิทยา

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 11 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
4
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวอัมพร กมลเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางวันนา ศรีกุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายเอนก วรศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายกมลเพชร กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวกวินลดา ปากวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายสามารถ อุคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกมลพร เฉลียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกมลวรรณ ชอบบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุรีลักษณ์ วันทานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุรารักษ์ วันทานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวอรไท ห้วยทราย  ครู ชำนาญการ
0
13 นางมยุรี มหาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวลักษณาวลัย ศรีนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายธีระพงษ์ แก้วคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
7