โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 106 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 113 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เสลภูมิพิทยาคม

จำนวน 142

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 11 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 13 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 19 30
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 10 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 4 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 4 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 38 75 113
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
5
14
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
21
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
8
0
0
6 ศิลปะ
0
0
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
24
15
74
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศศินันท์ สมประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
2 นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล  ครู ชำนาญการ
6
78.00
3 นายสงกรานต์ โประวะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวมุตตา ทาตาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายทองคูณ จันทสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุดารัตน์ จันทะบาล  ครู ชำนาญการ
0
8 นายประสพ คำพิทูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจันทร์จิรา มีทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายธนพล นิลผาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายประสิทธิ์ แย้มศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางชุติมา ศรีเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายปัญญา น่าบัณฑิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอดิรุตน์ พลยุทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายรักชาติ อาวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายพีระศักดิ์ มณีฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอุทัย ไชยธงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุพัตรา ฉลาดเอื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางเขมิกา โคตรเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวอัมรา ภูกาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางศรัยฉัตร โพธิราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางเจริญ พลนาคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวศรัณยา วงศ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอรทัย โนนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
27 นายยุทธพล เพียสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายพิทยุทธ วงศ์คำมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวบุญทิวา ศาลารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวผกาวัลย์ นามนัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางอุดมทรัพย์ ไชยขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางนภาพร จันทะปิดตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวธารินี อุดมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางพิราวรรณ น่าบัณทิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสุกานดา ฤทธิทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเยาวภา ทิวาพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
38 นายสุรชัย เงินมีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาววลิตา สิทธิศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางทฤฒมน บุญล้อม  ครู ชำนาญการ
0
41 นางณัฐธิรา พรมวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
42 นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสิริกานต์ โฮมราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายวัฒนา อายุพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสิรภัทร ขจรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวนริศรา พลนาคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายอิสระพงศ์ ไพรจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวพูลทรัพย์ อาจศัตรู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายธีรยุทธ ดวงมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางเทวัญ มณีฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวยุพเรศ นรโภค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสุภาพ จิตราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางเยาวพร ตรางา  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวฉันทนา ภาโนมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางอุดมลักษณ์ ทองภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายธีรดนย์ โพธิคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายเสถียร สุกรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายภูมิสุวรรณ บริบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายสุนทร โวหารลึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายศิริชัย ชลาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางประไพ โสมาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางฉัตราภรณ์ ศรีไชยวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาววิริยะ ลามคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสุพรรณี อาวรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางกนกศร พลยุทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายอโศก ภักดีวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายพฤกษ์ สิทธิถวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายถาวร คมพยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสมฤทัย กำหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวสุมารี นนท์นภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวศุนิสา วาระสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวเกศสุฎา ฤทธิวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางทรงศรี ภักดีวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวปุณยนุช ทูลธรรม  ครู ชำนาญการ
5
131.99
77 นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายวิทยา สุทธิจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวสุกัญญา แก้วนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายเกรียงไกร ขันธวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสุธัมมา กาบินพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางพวงประภา เหมรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางกัลยาณี แก้วพิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางศิริบูรณ์ วรรณสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางจิราวัลย์ เนื่องมัจฉา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายประภาส โพธิสาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางขำจิตร มณีนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวกฤติยา พลหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวจิราทิพย ประสาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายวิชชากร แสงเพชรอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายยรรณ์ยงศ์ ธรรมสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวปิยะฉัตร เพ็ชรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวอัมรา พรรณาสุระ  ครู ชำนาญการ
0
96 นายปิยะชาติ อ่อนพุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวพรพรรณ พิศพานต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายสำราญ พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวพรรณกร ธีรสุจิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายธีระพงษ์ บุญเข็ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 ทาริกา สิงห์บุตรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 อัจฉรียา ศิริวารินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวเปรมยุดา คำมะณี  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
105 นางจิตตรา อัศวภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายสนธยา บุตรวาระ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
20