โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เสลภูมิ

จำนวน 43

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 25 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
4
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางรุจิเรขราณี น้อยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางชื่นหทัย จันทร์พิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนงเยาว์ ทองวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายประภาส มณีกัญญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวนัสนันท์ อายุพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนฤมล จำปีเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศิริรัตน์ ศรีธรรมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพูนพิริญาณ์ กิตติกุสุริย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางกนกพร จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนงคราญ ราชณุวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายกาวี โสภาอุทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพรชัย กำหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววรรณภา ขุนคำ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางทิพาพร ซาเหลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายศุภชาติ ทอดภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววลัยการ สุริวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายปารเมษฐ์ เหลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพรทิพย์ โก้ชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวบัวขาว มาตผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายรัฐ รัฐถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางจักษณาพัต พารา  ครู ชำนาญการ
0
26 นายมนตรี สุรเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเบญจรัศมี ศรีระกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวิชิตา ชะนะเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวดารุวรรณ แซ่ต่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสมศักดิ์ คงทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายธิติรัตน์ พรหมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสุบิน โพธิสาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวชญานิศา ภูมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางกิรติการ แดนกาไสย์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5