โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์ทองวิทยาคาร

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 1 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 15 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
2
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางประวีณา แก้วใส  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสุปัญญา ทราโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอัจฉรียา ศิริวารินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนันธิดา เลื่อมใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายบุญประกอบ กัสนุกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเคลือวัลย์ กันยารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวจำปี ไชยเมืองคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางชุติมา นระศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางมณีวรรณ โสรถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายมนตรี ลคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางลัญชนา อุทสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธัญยเขตต์ สมนึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางวัชรี สุดานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอัญชลี คงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวถกลรัฐ หรพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
3
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0