โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังหลวงวิทยาคม

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 10 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
4
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจีระพัฒน์ วิผาลา  ครู ชำนาญการ
0
2 นายเข็มชาติ ไค่นุ่นสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
3 นายฉลอง อ่อนพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
4 นายอัครฉัตร เพียรชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
5 นางยุวดี ศิริเม็งราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
6 นายชัด ศรีอ้วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายไพรวัลย์ วงศ์วิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเอื้องไพร กมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
10 นางสาวเอมอร คำแหงพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
11 นายจักรพงษ์ ทองเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางเต็มดวง ปากวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
13 นางฐัติมา อ่อนประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวรัตนา วงศ์ภูงา  ครู ชำนาญการ
1
6.00
15 นางณัฐธินี มิ่งมิตรมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางมุธิวา เดชทิศ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
17 นางสาวพรรษชล บุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
77.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9