โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 111 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 116 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

จำนวน 155

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 12 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 19 29
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 10 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 15 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 1 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 8 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 38 78 116
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
17
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
28
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
4
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
2
13
0
0
6 ศิลปะ
1
0
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
6
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
9
93
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปวีณา จันดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
2 นายสมัย สมภูงา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายทินกร สุดชารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอัศวิน อาจเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสัมพันธ์ มาตย์สาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางทัศพร พลท่ากลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางศุภาพิชญ์ หลักคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวจักรีวรรณ พัฒนวิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุดารัตน์ หฤทัยถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวิโรจน์ กองมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางขวัญใจ กองมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางศุภกาญจน์ บุญพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายคมกริช มูลน้ำเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสมควร พันธ์หินกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพนิดา เย็นเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายขจรศักดิ์ ศรีประสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวิภา สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอุไรวรรณ งาสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพงษ์พิษณุ สล้างสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายทัศเทพ หฤทัยถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุกัญญา ละสุสะมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุกัญญา เจริญกรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายชวลิต พาระแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายพรชัย ทองวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางปราณี บัวผัน  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุรีภรณ์ ภูหินกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายสายัณห์ ขุนาพรม  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวเกษศิริน สากระจาย  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวปิลันธนา หงษ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางวิภาพรรณ ชินเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวนฤมล เภาสระคู  ครู ชำนาญการ
0
34 นางนันทิยาพร ขันธวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางรุ่งอรุณ ศรีสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางเนตรฤทัย วงศ์หนองหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางณัฎฐณิชา แก้วศรีเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายศรีภูมิ วงศ์หนองหว้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายเจริญสุข แสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางพิกุลทอง สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสุเทพ ชัชวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายเทวา ทาระคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายนรินทร์ ถนัดค้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวนุชรัช เพชรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางฉัตรดาว ทาสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางบำเพ็ญ พัฒนสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางพรจิต สอนโกษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางอรัญายี กลางคาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายบรรจง เชิงหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสุวรรณ ถาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางอรดี วงศ์น้ำคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางกานดา ศิริเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายณรงค์ วินทะไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางพรพรรณ สุดหนองบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวพวงเพชร ภาสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางจรีรัตน์ หลักคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางจันทร์สิริ แก้วกัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายเรืองศักดิ์ โชติขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางณิชา อาจเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางพิลัยรมย์ นามเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางกิตติกานต์ เศษโถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวนิภาพร ทีน้ำคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางนุธชรีภรณ์ จันทวารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวเตชิตา อรรคฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางรองรัตน์ จันทรสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวทัศนีย์ ประราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายวีระยุทธ บุญรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางกุสุมา พรหมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางบุสรินทร์ พาระเพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายราชันย์ สัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางประวิณา ทองวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวยุพิณ พาราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสุวรีย์ อาจพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมีเทียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายวิโรจน์ ใจเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางจินตนา จิตจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวนภาพร ภูขุมดิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายวิระชัย อ่ำศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางอรอินทร์ ชคัตตรัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางรัชนีวรรณ ใจเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายประชารัฐ เดชสองชั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางยุวดี โกสุมาลย์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวกาญจนา คำสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางทัศนียา ศรีสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายฉัตรมงคล พลภูงา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางกิจติพร นาทาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางนรินทร์ บุตรโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายคุณาวุฒิ เฉลาชัย  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวพัชนี หงษ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางปราณี เมืองหนองหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวดอกไม้ ธรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางเพ็ญจิต ทองอ่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางยุพาพิน พวงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายเสฏฐวุฒิ จัดสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางพนิตนันท์ บุตรหินกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวอารีรัตน์ บุตตะไมล์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายสมัย สมภูงา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวอภิชญา สีลาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายศุภชัย จันทร์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาววิภาวี นามเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายเมธี หินทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสาวนิศานาฎ โกฎแสน  ครู ชำนาญการ
0
111 นางสาววรารัตน์ สีปัดถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
7
 
รวม
33