โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หัวโทนวิทยา

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 10 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจงจิตร ลาน้ำเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางทิชากร นิลเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
3 นายอิสระ แสงคำ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายกิตติการ นิลเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
5 นายผาย เวียงสิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพรนิภา ดีพลงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นายวุฑฒิพงษ์ หมื่นหาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายบงกาล จันทร์หัวโทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
9 นางนิตยา กลั่นความดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางณัจฉรีย์ญา เศษโถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสมพร ลาสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวศิรลักษณ์เบญญา มาแสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนันทพร ประทุมชนกกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางณัฎฐิกา สิทธิจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
124.00
15 นางจารุณี ทัศนภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9