โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 86 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 89 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุวรรณภูมิวิทยาลัย

จำนวน 122

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 9 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 8 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 19 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 7 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 5 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 28 61 89
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
3
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
21
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
7
0
0
6 ศิลปะ
1
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
16
64
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนิภาพร พนมเขต  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปาริณี หาญอาษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายวีรยุทธ หยุดยั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
4 นางจารุวรรณ ฝางเสน  ครู ชำนาญการ
0
5 นางปราณี เวชกามา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุริโย จันทร์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางภคมน บุญหินกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางศศิยาพร วิพากเดชา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางจิราพร คนตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุทัศน์ เนื้อจันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมเกียรติ นตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวีระ ศรีสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายกิตติ ทวยสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางรัตนา ทวยสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอรัญญา ทีบุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางดวงพร สุดชารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางจุลจิรา ทาสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจิตรลดา เชิงหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายณัฐพงค์ เชื้อสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุกานดา ภาระเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางชฎาธาร แสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางทองไพร เปรมปรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพรรณี โยธาขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายจักรี เชิงหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางประกอบ สิงห์โตทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางรัศมี นตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุภาพร เสมียนคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอรอนงค์ สอนสนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสมพร อ่อนสองชั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายสมพร มาตย์คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางผุสดี สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางวินิตย์ แสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณ  ครู ชำนาญการ
0
37 นายจักรกฤษณ์ ทุมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายพีรัฑฒ์ศักร เมธีจริยาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสุมาลี บุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายพิภพ สินธุพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายกาญจนะ นามสิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางอารี ช่างยันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางนิตินุช เสนาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวลำพูน สิงห์ขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางระเบียบ หนูน้ำคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางขนิษฐา วีรธนศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายพงศธร ทาสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางอัมพร ปานจันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายสุวิทย์ ศรีนิล  ครู ชำนาญการ
0
51 นายวัชรพล จิตจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางปราณี ชนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางดาว จันทร์หนองสรวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางจิราพร จันทร์หนองสรวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายชัยรัตน์ อิสรากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายจำนงค์ จิตฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสลักจิต หลักคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวดวงฤทัย บุตรสาทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางทองลิ้ม กองอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาววรรณภา เลิศพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางจุฑาแก้ว สุริยาประภา  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวฐาปณิตา สว่างศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวสุภิญญา พันธ์ยางน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นายอนิรุต แสงสุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
67 นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวผกาทิยพ์ ศรีทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางอรวริญญ์ จันทะคัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางวีรนันท์ เทียนธนาทิยพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายนวพล ผาบุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางณิรดา ขาวผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
74 นางวราทิพย์ อนุพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายวิระ โกสุมาลย์  ครู ชำนาญการ
0
76 นายอำนวย หกพันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายเด่น อุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวอัจฉรา นันเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางธัญลักษณ์ ขุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางกัณณิชา หินทอง  ครู ชำนาญการ
0
82 นายฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายวรวุธ ไชยฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววงเดือน สมภูงา  ครู ชำนาญการ
0
86 นายณรงค์ สุดชารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
9
 
รวม
35