โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองหมื่นถ่านวิทยา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 14 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
6
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุภาพร สีลาโล้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 ว่าที่ร้อยตรีอเนก อัฒจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนันทิญา อัฒจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายปรีดา จันทะวงษา  ครู ชำนาญการ
2
30.00
5 นางทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางภานิดา สิทธิหาโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวศศิธร เดชภูมี  ครู ชำนาญการ
3
30.00
8 นายปัญญา สร้อยสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอัครพล เทียมไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
10 นางสาวปทิตตา มะโนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสุภา วิชพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวชิรวิชญ์ จิรโชติธราวัตน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
13 นางสิริลักษณ์ โกกะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
45.00
14 นายมิตชัย โกกะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเดชา คาระมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอำพร วิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุพรรณ สดสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอรุณรัศมี สร้อยสระคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอาภรณ์ สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นางกาญจนาวรรณ มรรคนันท์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสมศักดิ์ เสือโคร่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร ธนะชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสังวาลย์ อ่อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายจำลอง ลายวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายอัครพันธ์ อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวิไลพร เหมือนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
28 นายประมวล แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9