โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพนเมืองประชารัฐฯ

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 11 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
3
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพณมวัลย์ นาวารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวันเพ็ญ อัฒจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายธนิตศักดิ์ นิลผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายบุญเพ็ง จำปานวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวัลภา สุขเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายโณทัย ชาบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวอรวรรณ ศรีบุญเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววรา หาญบัวแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายทองคำ เพ็ชรหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุภัค เทพสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายเอกสิทธิ์ มาบอบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 วชิระ ขินหนองจอก  ครู ชำนาญการ
0
15 นางนุชนันท์ ปันต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวศิริวรรณ นิตุธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5