โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

จำนวน 61

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 7 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 31 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
14
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
3
41
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายศุภชัย บุญทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางรัชฎาภรณ์ พรรณขาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางธนศริน บุญมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายศิริวุฒิ บัวสมาน  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวรรณภา อ่างทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายชวน ปรุงเรณู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชิณวัฒน์ ภูดรโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอนิวัตร อุปไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายยืนยง จันทนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศรีประภา ศักดิ์ศรีท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมปอง อินละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวกนกรัตน์ จัตุรโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางแท่งทอง โฉมสิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางรำพรรณ จันทร์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเยาวลักษณ์ พนมพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางตรีชฎา แดนขนบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวดอกไม้ ขาวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางศุภวรรณ แก้วขอนแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางลำแพน วงศ์คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวทินพร มุลิตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายชลวิทย์ ไปบน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายชำนาญ อุดมนิวิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสายทอง ถิตย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายวิโรจน์ อังคะคำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวนิตยา ศิริวารินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวลำพันธ์ สุนันทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสุกัญญา ผุยปุโรย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวธัญธิตา พันโภคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางพันลัย ปรุงเรณู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสายฝน บุญประชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายเด่นศักดิ์ สุทธิบาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางภัสวรินทร์ พินยะพงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางธีร์กัญญา พลนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายทองยวน วิเศษวิสัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวอุรารัตน์ อุบลชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอรัญญา ตะคอนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางมลทิรา สังสีโห  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางเพ็ชรัตน์ ลูกอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอินท์ชลิตา ถินคำเชิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสุภาพร ดวงพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางเบญจวรรณ อังคะคำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสุมาลัย ศุภดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางนิตยา ภูมิดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายเมธี อนุมณฑล  ครู ชำนาญการ
0
45 นายวิรัตน์ หรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
22