โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองมุกวิทยาคม

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 11 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
2
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางประยงค์ สินพูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางหัทยา วงศ์แสนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพิมพ์ลภัส ทิพโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกนกพร พงศ์ธนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางหวานใจ พันธุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางบริสุทธิ์ ศิริปี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายโกศล คนขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวรรณวิมล กินะรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจรีพร วงษ์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ว่าที่ร้อยตรีราชันย์ เดชคำภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายวิรวุฒิ แสนโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนิลลัดดา สมศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสายใจ พลมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายภนุวัฒน์ สุดาชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 พรฑิภา มากมูลดี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6