โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุดมวิทย์

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 17 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
7
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุภลักษณ์ สุวรรณพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางลลดา อินทร์สด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 ว่าที่ร้อยตรีมานิต บัวใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเฉลิม พันธ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายทองคำ อุนาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพรมณี พันธ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจิราภรณ์ จันทบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางดวงใจ นะดาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพิมพ์พร พิรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายณัฎฐ์ฑกฤษณ์ ไชยจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวฤทัยรัตน์ คำนนท์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางนวิยา สีดาห้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางวรรณิศา แสนคาน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวชมัยพร ศรีสัตตรัตน์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางเนตรนภา พิลารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวบุษบา สาขะสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายณัฐวัฒน์ ธงวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวอภิสรา เคนคม  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวอภิสรา เคนคม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
5