โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 46 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำชะอีวิทยาคาร

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 3 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 14 33 47
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
5
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
2
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
9
5
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนันต์ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
2 นางพิมลวรรณ์ กานารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเสน่ห์ กำประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเกษร รัชอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุมาลัย ผิวขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพรชัย ขันศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนิ่มนวล รอบรู้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวมารศรี เมืองโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพิธพร วงษ์วิรัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอุษา หอมสุดใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุเทวี กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางประภาศรี พรทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพูนสิริ อินทร์ภูวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายไพรวรรณ ผิวขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเชษฐวุฒิ บุตรดีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวทิตย์บังอร ใจบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายแทนไท สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายจำรัก สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางณัฐสินาถ วังคะฮาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอุษา บุตรดีวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวีร์สุดา ปัททุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายเชวงศักดิ์ บรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสมประสงค์ อ่อนแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายพนอม รัชอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอุลิยา ศรีบุรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางพรพิศ สิริพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวอุทิน ใจมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายวีระศักดิ์ คงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางดวงรักษ์ บรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวมยุรา เมืองฮาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายศาศวัต คุณชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางศิริพร สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายสถาพร อ่อนโนนเขวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวชัชฎาภรณ์ พิรุณโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุพิชญา นาคเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 ฟ้าภวิกา ขอบเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 ชญานี อาจวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 จินตนา จูมแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 บานเย็น วังคะฮาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 ไพบูรณ์ บรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
20