โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 0 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 7 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
7
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจารุวรรณ เสียงล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสำเนียง สืบสา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายนิพันธ์ พันธุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายบุญเลิศ คำแสนโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายชาญชัย อ่อนหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอัครเรศ ยืนยั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางวิมลรัตน์ ดวงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายธรวรรธน์ หมื่นแพน  ครู ชำนาญการ
0
10 นายเสฏฐวุฒิ รอบรู้  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนวลจันทร์ บุญทศ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายโอฬาร ใจศิริ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวจินตนา น้อยทรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวจิรพรรณทิพย์ โทนุวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุพิชา คิดค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวัชรศักดิ์ สุวรรณไตรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
9