โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองสูงสามัคคีวิทยา

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 24 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
7
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
4
32
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวิภาวี อินลี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายกิติกร ชุติมันตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายกิมยานนท์ วังคะฮาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายคมกริช ศรีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางวัจนา ยอดอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนงเยาว์ ชุติมันตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวเพ็ญศรี แช่มชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางนภามาศ แสนโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธนู วรรณเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายไพรวรรณ์ บุษบงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุจิตรา แสนโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายควรคิด สินสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางทิพย์ศิริ อุคำพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายพิรมณ์ คนซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายถนอม น้อยทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวภควดี อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวิภาวิน รุ่งฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวกนิฎฐา กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุธีรา คันศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางดวงสมร ไตรยวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางเชาวนี อุปัญญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางเปรมฤดี บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายบุญสง่า กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสถาพร ชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางทรัพย์ทวี พูลผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอ่อนดี วรรณเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพนิดา พิพัฒน์ยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอภัญญา หารสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวนุชติยา ยอดยศ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวศิราณี กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางหนึ่งฤทัย สุวรรณไตรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายชินวัตร ชาวันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางเจษศรินทร์ เสียงล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายอิศราวุธ จันปุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายเจริญศักดิ์ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
19