โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 181 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 194 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ยุพราชวิทยาลัย

จำนวน 196

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 6 16 22
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 19 26
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 24 37
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 13 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 9 33 42
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 6 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 12 20
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 8 10
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 61 133 194
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
6
12
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
11
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
16
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
7
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
10
23
0
0
6 ศิลปะ
1
5
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
5
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
16
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
7
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
37
70
87
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสมศักดิ์ แซ่หู  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางศิริพร สายสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายเทวิน มูลวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวณชนก ปาลี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสุนันท์ สโมสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปัทมา มณีเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางมัลลิกา ถิราวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวชลดา สุมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางศิริพร จิตอารีย์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจันทิมา วงศ์ทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสำราญ บุญตอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายมนู กันทะวงค์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายวิชิต สอาดล้วน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางนัฐริณทร์ ไชยพูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางบุษบา พงษธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางฐปกร วิลาพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
30 นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายกิตติพงศ์ ยอดชุมภู  ครู ชำนาญการ
0
32 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายทวี ฤทธิเดช  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล  ครู ชำนาญการ
0
40 นางนันทิตา รัตนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายโชคชัย ใจแน่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายวรมงคล ภาพพริ้ง  ครู ชำนาญการ
0
43 นายสราญ คำอ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางยุพิน ผันผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวศรีสุดา ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางนันทนัช นันทพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางปนัดดา อุปพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายวิเชียร มหาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายสาคร ขัติยะ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวจันทนา จันทรไพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวมาติกา กันต์กวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางไพริน นันทะเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวนฤมล ดวงสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางนวพรรณ แก้วชะเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสุรีย์ รัตนธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวมณีรัตน์ ธินะ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวจินตนา ธิปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายประเทือง ใจแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย  ครู ชำนาญการ
0
64 นางพวงเพ็ชร จินดาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางดรุณี กันธมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางผกาพรรณ พรหมมานุวัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางรมมาดี พรวนหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางพยอม อินทรวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
72 นายสุชาติ รัตนธรรม  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสุกาญจน์ดา สิงฆราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางวัชราพร ฉลาด  ครู ชำนาญการ
0
75 นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางกุลกัญญ์ณัช มากุล  ครู ชำนาญการ
0
79 นางศรีพรรณ นาพรม  ครู ชำนาญการ
0
80 นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ  ครู ชำนาญการ
0
82 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์  ครู ชำนาญการ
0
83 นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวนฤมล ธนัญไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสุกัญญา เหมืองสอง  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
91 นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายธีรวัฒน์ บุญทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายดิสกร นินนาทโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางอรวรรณ คงบรรทัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางบุปผา ธนะชัยขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายมงคล ปัญญารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
97 นายไกรศร จองมูลสุข  ครู ชำนาญการ
0
98 นายธีรุตม์ บุญมา  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นายณัฐพล นันโท  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสุภารัตน์ คากิซากิ  ครู ชำนาญการ
0
102 นายธนิต วงศ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายปณวรรต บุญตาศานย์  ครู ชำนาญการ
0
105 นายสุรัตน์ กาบทุม  ครู ชำนาญการ
0
106 นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวกัญปภัสร์ คำป้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายสุรกานต์ ชุ่มวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
251.98
113 นางน้ำฝน โทปุญญานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางอำพรรณ ใจแน่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวนพมาศ ไชยชมภู  ครู ชำนาญการ
0
116 นายทศพล สุภาหาญ  ครู ชำนาญการ
0
117 นางขนิษฐา คมขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางกัญญณัช จิวหานัง  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
120 นางจารุวรรณ ศริจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
121 นางณัฐญา กาลันสีมา  ครู ชำนาญการ
0
122 นางวิรัชนี มาตันทัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวสายใย ไชยวัณณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
124 นางอังคณา สุปน  ครู ชำนาญการ
2
28.00
125 นางสาววราภรณ์ เป้ามณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
127 นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
128 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางกิ่งดาว จองปุ๊ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นายสุรชัย พฤกษาสกุล  ครู ชำนาญการ
0
131 ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
132 นางสายรุ้ง บุญเป็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นายกุลชาติ ชัยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
134 นางสาววิจิตตรี ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
135 นางสาวจิรสุดา ธรรมรังศี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสาวสุกัญญา สว่างวัล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
137 นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม  ครู ชำนาญการ
0
138 นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นายเจษฎา เจริญชัยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
140 นางมนฤดี ธรรมสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นายคณาวุฒิ วรนุช  ครู ชำนาญการ
0
142 นางวิราพร มาสกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางสาวศศิธร สุริยา  ครู ชำนาญการ
0
144 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน  ครู ชำนาญการ
0
147 นายศุภชาติ พุงขาว  ครู ชำนาญการ
0
148 นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางพิกุล บำเรอจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
151 นางณัชชา อินทร  ครู ชำนาญการ
0
152 นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นายพัทธยากร บุสสยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นางสาวแคทลียา สมแปง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสาวธีรฎา ไชยเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
157 นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
158 นายวรฤทธิ์ อุดพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นางศรีไพร มาเขียว  ครู ชำนาญการ
0
160 นายอาณัตพงษ์ แก้วทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 นางสาวจินตรา ร่มโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นายณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นางสาวปุญญิสา อายุยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นางสาวจริณญา นามวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางสาวเกศินี เทพทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
167 นางลลนา ใหลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
168 นายเอนก เป็งมูล  ครู ชำนาญการ
0
169 นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล  ครู ชำนาญการ
0
170 นางปรารถนา จีนาใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
171 นายธีรัช ลอมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
172 นายเศวต รัตนเจริญมิตร  ครู ชำนาญการ
0
173 นายชนพัฒน์ นาคยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
174 นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์  ครู ชำนาญการ
0
175 นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
176 นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย  ครู ชำนาญการ
0
177 นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
251.98
178 นางนิตยา ศรีสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
179 นายภานุพันธุ์ ขันธะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
180 นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
181 นายมานพ พิชยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
13
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
41