โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 136 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 116 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 20 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัฒโนทัยพายัพ

จำนวน 153

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 12 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 7 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 12 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 11 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 10 19 29
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 11 19
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 38 78 116
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
7
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
5
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
8
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
6
8
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
11
11
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
8
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
2
0
0
  รวม
19
46
50
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประภาส สุภาษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล  ครู ชำนาญการ
0
3 นายอนันต์ มนตรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสิรดา สารสมลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายธนากร สีธิใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสันทนา จองสกุล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
7 นางสาวอัญชลี ทองจิตร์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวชุติมันต์ ชัยบาล  ครู ชำนาญการ
3
34.00
10 นางอารีลักษณ์ แข็งราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพาโชค สงค์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายสุทธิพร สุทธิ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางอาริยาภรณ์ จำลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
15 นางปานทิพย์ ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายทศพล ดวงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกรรณิกา วิจิตรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์ดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
28.00
19 นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
21 นางคชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
22 นางโสภา ชมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางไพลิน วานิชจรัสกิจ  ครู ชำนาญการ
2
20.00
24 นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
25 นางบุศรา ปาระมี  ครู ชำนาญการ
1
21.00
26 นางดาลัด ย้อยพลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
27 นางกัญญา ไชยพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายบพิธ กิจมี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางมันทนา แสงอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
30 นางทัศนีย์ ฟูมูลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสุทธิษา รัตนมงคล  ครู ชำนาญการ
0
32 นางรุจิรา มาฆะสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายชัยภัทร ปวงอุปถัมภ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวภูษณิศา ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางเศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร  ครู ชำนาญการ
4
46.00
36 นางสาวศุภลักษณ์ เงาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายประชา สารสมลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
38 ว่าที่ร้อยตรีวิสิฐ พรหมเผ่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
39 นางสาววีณประภา เชิงเชาว์  ครู ชำนาญการ
4
186.00
40 ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายพุทธชาติ แก่นธิยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางไพริน ปัญญาแก้ว  ครู ชำนาญการ
6
54.00
43 นายสุพจน์ สุขแยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
45 นายสิทธิสอน คำตุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางจุไรทอง ชัยกันย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
98.00
48 นายวัชรพงษ์ กามี  ครู ชำนาญการ
2
24.00
49 นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุล  ครู ชำนาญการ
4
45.00
50 นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางจุฑารัตน์ สุภาษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
53 นางสาวภรภัทร วงศาโรจน์  ครู ชำนาญการ
1
99.99
54 นางสาวสุพรพรรณ์ หวังพรไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
55 นายอภิรักษ์ คงทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวศรีสุดา คำลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ญาณวุฒิ  ครู ชำนาญการ
3
30.00
59 นางกัลยา ประทุมเกษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
60 นายภคนันท์ วรรณวัต  ครู ชำนาญการ
0
61 นายนิมิต รักเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
62 นายจักรวัฒน์ เครือคำอ้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางพรพรรณ ศักดิ์สง่า  ครู ชำนาญการ
2
104.00
65 นายมนัส ชัยก๋า  ครู ชำนาญการ
4
36.00
66 นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน  ครู ชำนาญการ
0
67 นางจันทร์ดาว แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวจุฑามาศ ปุกคำนวล  ครู ชำนาญการ
1
36.00
69 นางพวงเพชร ภมรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางรัชรินทร์ แปงแสง  ครู ชำนาญการ
0
71 นายปิยะวัฒน์ เรียบเรียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
72 นางสาวนภาวัลย์ ประวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
73 นางชนกพร ศาสตราคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายวัฒนะ สามเคี้ยม  ครู ชำนาญการ
2
11.00
75 นางสาวสุจินต์ ปันนะราชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายสรายุทธ เริญกาศ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวพิมพิมล คำวงค์  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวน้ำทิพย์ มีมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายนรินทร์ คำปัน  ครู ชำนาญการ
0
80 นายปรีชา หลวงเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางศุภัตรา พิศพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวจินตนา ใจมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
84 นางสาวโชติมา เพชรเอม  ครู ชำนาญการ
0
85 นางดาราภรณ์ ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวจีราภรณ์ คำทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
98.00
87 นายเกียรติศักดิ์ ปันคำ  ครู ชำนาญการ
0
88 นายทวี พลอยแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางศุภวรรณ คามูส์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
78.00
90 นางพัชรา เอื้องไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
1
24.00
91 นางพจมาน จันทร์สา  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
93 นางนันทวดี สังข์แดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายสุรพล ยะคำป้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวอรวรรณ มหายศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางพัชรินทร์ แสนแปง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางพานทอง ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
98 นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้าย  ครู ชำนาญการ
0
99 นายคำรณ สุขใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสุธินี น้อยมะเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาววาสนา คำเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
81.00
102 นางสาววรัญญา พรินทรากูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายรัชต เย็นตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวชวัลลักษณ์ ตาไฝ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวจรรยาพร ชัยวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางอัจฉราพรรณ บุญปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางพัชรี สุรินทร์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางสาวศิริลักษณ์ สีแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายณรงค์ชัย วรรณมณี  ครู ชำนาญการ
0
110 นายธนกฤต สมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
111 นางสาววัลยา ไชยพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางศศิณัฎฐ์ อินต๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
113 นายธรัช พุทธรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางรมิดา บุญมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 กาญจนา พิชยศ  ครู ชำนาญการ
1
24.00
116 นภาพร สุวรรณขัดศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
117 นายธริช พุทธรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายมานพ พิชยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
119 นายมานพ พิชยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
120 นายฉัตรชัย ภิราษร  ครู
0
121 นายจิระณัฐ สุเปน  ครู ชำนาญการ
0
122 นายเจษฎา อุชัยวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
123 นางวรัญญา เครือวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวศิริขวัญ อุตตมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายทวีชัย ปฤกษากร  ครู ชำนาญการ
0
126 นางสุวรรณ์ธัช สวาวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางสาวเบญจมาศ จอมนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางจารุวรรณ แสงด้วง  ครู ชำนาญการ
0
129 นางภธิรารัช นันดิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ ตันทะรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวณัฎฐ์วรัตภ์ ตันทะรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นายภาริทย์ อมรรัตนปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางวรวรรณ ศรีเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางยุพิน เตชะโกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นายสมหมาย สวาสดี  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสาววชิราภรณ์ วงศ์เนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นายชัยสิทธิ์ จันตาโลก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
5
 
รวม
38