โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 60 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาวิละวิทยาลัย

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 9 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 10 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 4 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 12 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 13 47 60
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
6
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
7
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
6
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
12
27
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุพัสตร์ จันทร์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
2 นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอัญชลี ไพยารมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางปราณี วงค์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุขฤทัย เมืองลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายกิตตินันท์ อทุมชาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ  ครู ชำนาญการ
2
26.00
8 นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์  ครู ชำนาญการ
4
24.00
9 นางทัศนีย์ ช่วงโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางทิพย์สุนีย์ ชัยศิลบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวรพงษ์ ทองเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
12 นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
13 นางสาววารุณี ธรรมขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
14 นางสาวปาลิดา จันทร์พุทธา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
15 นางกฤษณา บุญหล่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
16 นางบุญทิวา ธรรมโม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
17 นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
18 นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
19 นางสุธาสินี ชัยคำหล้า  ครู ชำนาญการ
0
20 นางเฟื่องฝน บุญทวี  ครู ชำนาญการ
3
114.00
21 นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
96.00
23 นายนิกร ครินชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายเอนก อินัง  ครู ชำนาญการ
1
18.00
25 นางภวรัญชน์ อินัง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
29 นางบงกช บุญยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
92.00
30 นางสาวสายพิณ ถาวร  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสิริรัฐ รัชรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
33 นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวจีรวรรณ จินาฟู  ครู ชำนาญการ
0
35 นายศุภชัย ศรศักดา  ครู ชำนาญการ
3
30.00
36 นางละมัยพร สิริบรรสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
37 นางสาวภาวินี ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
38 นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล  ครู ชำนาญการ
0
39 นายจักรพันธ์ คุณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
10.00
40 นายศักดา ไวอัมภา  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวกฤษณา พิมพ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวคฑามาศ อรินติ๊บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวเกศรา ต๊ะมัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
152.00
44 นางปิยะดา สมคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสุมาลี ศรีจันทร์พรม  ครู ชำนาญการ
0
46 นายอนุวัฒน์ อนวัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล  ครู ชำนาญการ
0
48 นายณรงค์ นุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวอัชชุมณี ศรีธิ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวอำภา พนาศิลาลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสิรินทิพย์ ทำปวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
14
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0