โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จอมทอง

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 7 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 11 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 16 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 5 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 29 51 80
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
5
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
11
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
25
33
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิตยา หงส์ศุภางค์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวพัศปภภรณ์ วงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปาริชาติ เรือนวิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
20
224.00
4 นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศ  ครู ชำนาญการ
1
32.00
5 นายวิทยา ยาสาร  ครู ชำนาญการ
0
6 นายวิรัตน์ ตาละปิน  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวุฒิกร คำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
8 นายอำนวย ธรรมขันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
9 นายพิสิฏฐ์ ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสุรพันธ์ ยารังกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
44.00
11 นางสาวปิยฉัตร กาบทุม  ครู ชำนาญการ
0
12 นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
13 นายทวี แสนสีอ่อง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวทิพย์วดี บางแวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายภูมินทร์ ลีพิพัฒนกุล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
16 นายสิงห์ทอง มงคลพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
17 นางสาวรักษวดี เกล็ดจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
18 นายประจักร์ ศรีวิทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
19 นายชลธี ยาระณะ  ครู ชำนาญการ
3
38.00
20 นายพิชยา เตจ๊ะ  ครู ชำนาญการ
3
20.00
21 นางกัลยา สุริยะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
22 นายธีรวัฒน์ สิทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวเดือนฉาย ล้อมเขตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
24 นายบรรจบ ดวงบุรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายมนตรี สุต๋าคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
26 นางสาวสุทธิพร ศิรประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
27 นายคนอง เรือนแก้ว  ครู ชำนาญการ
2
36.00
28 นางนราภรณ์ อุตถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
29 นางกันตนา มงคลพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
30 นายพงษ์วินิจ บุญชู  ครู ชำนาญการ
0
31 นางปวรรณรัตน์ ศรีทา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาววิชชุดา กันทะมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวพรทิวา นันตาบุญ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
34 นางน้ำฝน คำมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายมานพ โยธาดี  ครู ชำนาญการ
1
8.00
36 นางสาวจิรชญา ศรีอุทัย  ครู ชำนาญการ
1
9.00
37 นางสาวดวงเนตร สุขรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นายวารินทร์ บุญธิฟอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
39 นางอำไพ พรหมสุข  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสายสุนีย์ พลอยศรี  ครู ชำนาญการ
2
32.00
41 นางชุมศรี คุณยศยิ่ง  ครู ชำนาญการ
1
6.00
42 นายมนูญ เรือนมูล  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวชลธิชา ธรรมใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
44 นางเยาวเรศ สุริยะมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางนัฐยา ทองจันทร์  ครู ชำนาญการ
1
32.00
46 นางสาวพรอนันต์ กาวิน่าน  ครู ชำนาญการ
2
24.00
47 นายณัฐพงษ์ กาญจนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
48 นางสาวรัตติกาล ศิริ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
49 นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์  ครู ชำนาญการ
2
126.00
50 นายบรรพต อินทรารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
35.00
51 นายนิรันต์ ยานะโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
96.00
53 นางณัฐพร วาทีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายพัตร์พิรุณ ไชยศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสุภาคิณี อภิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
33.00
56 นางเสาวลักษณ์ ตุ้ยแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
57 นางสาวยุวดี สุรินต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
58 นายสมคิด เมืองวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
59 นางรุ่งอรุณ อุ่นเรือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
60 นายบุญสุข จีรเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
90.00
61 นางสาววรัญญาภรณ์ นาถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
62 นางสาวรมชลี ทวีชัย  ครู ชำนาญการ
3
123.99
63 นางสาววรารัตน์ ก๋องชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
64 นางพลิน ณ วรรณไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอำไพ ฟูไฝติ๊บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
66 นางสาวปิยะธิดา สยะรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
67 นางสาวสุดธิดา แปงเครื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
68 นายทินวุฒิ นาคจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวรัตนาพร บุญตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
115.99
70 นางสาวสุดธิดา แปงเครื่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
71 นางสาวปาริชาติ เรือนวิน  ครู ชำนาญการ
20
224.00
72 นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวธัญชนก คำวินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวทิฆัมพร ต๊ะเสี้ยว  ครู ชำนาญการ
1
8.00
75 นางสาวณิศจิณณ์ สุภาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
19.00
76 นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุข  ครู ชำนาญการ
2
48.00
77 นางแจ่มศรี บุตรต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
78 นางสาวจุฑามาศ คำผัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายยศรินทร์ รัตนสมาหาร  ครู ชำนาญการ
0
80 นางเมธาวี ไชยแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
17