โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงดาววิทยาคม

จำนวน 57

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 6 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 30 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
20
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ขันธปราบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายมานะ โสภาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายโสพล พุทธพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายอาทิตย์ อิ่มเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางนวรัตน์ ปัญญาธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวัฒนศักดิ์ อัศจรรย์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายจำเริญ ทินนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวจันทร์ฉาย เหน่คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเทพินทร์ จิตตางกูร  ครู ชำนาญการ
0
11 นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวกัญญ์ศิริ จันทรศรี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางกุลธิดา วรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวชิดชนก แก้วมณี  ครู ชำนาญการ
0
17 นายชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวเยาวพา มหานันต์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางนภาพร ใสศรี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวภาณชนก นภาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวดาริณี ฟ้าร่วน  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายประจักษ์ กาปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอรอนงค์ ไชยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวเกศนี จงพิพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายประเสริฐ ปัญญาธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายวรพล สุนันต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางทิพวรรณ์ สมผิว  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายรุ่งโรจน์ เหน่คำ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวมณฑิรา จินะโสติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวศิริกาญจน์ งาช้าง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวเจนจิรา กระจ่างโฉม  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวอนงค์พร นึกเร็ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางนฏาภา ฟิซเซอร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพัชราภา จารุวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวศิริพร แก้วใจมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายยุทธนา อิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 อิทธิพล อินถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 อนงค์พร นึกเร็ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 จุฑารัตน์ ใจกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวนงคราญ นวลฝั้น  ครู ชำนาญการ
0
44 นายสัชฌการ นันติ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
10