โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 33 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อรุโณทัยวิทยาคม

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 20 33
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
24
9
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนพวรรณ คุณาธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสุวาสิณี วรฉัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายภาณพงศ์ สาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายกาลัญญู รัตนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายการุณ ผ่องปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
6 นายวิชัย สามไชย  ครู ชำนาญการ
0
7 นายธนากร บุระผากา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวศศิญาภา คำภิลา  ครู ชำนาญการ
1
20.00
9 นางสาวน้ำฟ้า หมื่นบุญตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายฐิติคมภ์ เขนย  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวรัชตภาคินส์ กินณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนิตยา อัดแอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวธิญาดา ปันต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายพิสิฐ คำภิโร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวชมจันทร์ สิงห์ด้วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางนันทินุช เขนย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวปนัดดา ฝาเรือนดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวเนตรชนก อินต๊ะหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14
266.00
20 นายพงศกร เจริญทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวจุฑามาศ วงศ์รุจิไพโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
22 นางสาวกุลชญา อินต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวพิมพิไลย เรือนงาม  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสุกฤษฏิ์ ศรีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายจุลจักร เกเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวภัทร์สุดา ท้าวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจันทร์จุรีย์​ ดีวงค์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวภัทรนันท์ เจตะภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวนิรัญญา คำเขื่อน  ครู ชำนาญการ
0
30 นายประจวบ คำแดงสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายรหัท ติ๊บแปง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาววรินทร์ อู่อรุณ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวภาวิษย์พร กสิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1