โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่แตง

จำนวน 66

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 3 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 24 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
7
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
20
11
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจรัสศรี ตันอุด  ครู ชำนาญการ
0
3 นางเพ็ญแข ดรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวรปฐมา จองทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธนวัฒน์ สลอบแสง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายสมเดช จองทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายไพโรจน์ สุวรรณธัช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุจิตรา ขุนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางศรีมุกข์ ประคำสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางเบญจศีล ชื่นจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวบุษบา ใจคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายเสรีย์ ขุนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวรพงษ์ เรือนแก้ว  ครู เชี่ยวชาญ
0
18 นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสมพร แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายจิรฤทธี ศรีพวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล  ครู ชำนาญการ
1
90.00
25 นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายรชานนท์ ชัยคำหล้า  ครู ชำนาญการ
0
27 พุทธรามาศ สุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางบุษบา สืบแสน  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวกีรกานต์ คำขาว  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาววาสนา บุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายอภิเชษฐ์ องอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสายพิณ ไชยวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวปรียพันธ์ มัททวีวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายถวิพงษ์ ก้อนคำ  ครู ชำนาญการ
0
37 นายพุทธรามาศ สุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวรชา เสรีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
18