โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 81 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 83 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชูทิศ พายัพ

จำนวน 94

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 6 4 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 5 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 10 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 6 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 10 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 5 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 7 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 33 50 83
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
4
9
0
0
6 ศิลปะ
0
1
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
16
55
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางธนภร จิตธำรงสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจิราพร สุนันต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
50.00
3 นายวัลลภ สิริผ่องใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
40.00
4 ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร ธิยาม  ครู ชำนาญการ
0
5 นายภูวรินทร์ ชัยชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุทัศน์ ศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายธวัชชัย ใจคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางฐานุตรา วราเดชาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางปนัดดา มณีจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววราพร จำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายธรรมรัตน์ ตันติสันติสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายบุญเลิศ สามแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายเชิดชัย ลำนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางกชพรรณ กันทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
19 นางผุสดี คำภีระ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวประติญาณ กิ่งสุวรรณพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายจรัล เข็มขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวโสภิต ทองดัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางทองมุข โปธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางลัดดา จางสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายไพรัช วิจันทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางดวงเดือน คุณยศยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายธรรมนูญ เทพารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายภูมิศิษฐ์ ภัทราธนคัมภีร์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางนพวรรณ คันธวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสารภี เมธประสพสันต์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายวิโรจน์ ธรรมจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางนภาลัย อิ่นคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวอำพันธ์ เรือแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอัมพวัล วิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายธวัชชัย ใหม่ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายนิมิตร วงศ์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางชนกนาถ โพธินาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายอำนวย โพธินาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายอธิวัฒน์ มณีจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางศิริกาญจน์ โภคทรัพย์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวรรณภา อักษรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสุดารัตน์ อุทัยผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายเดช ยะมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางฉัตรดาว ขันจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางฟ้าวณิชย์ ภัทรภักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายศราวุธ อุทัยผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวปานเสก สุทธปรีดา  ครู ชำนาญการ
0
53 นางกรณ์กาญจน์ ภัทราธนคัมภีร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสุนทรี เมฆบุญส่งลาภ  ครู ชำนาญการ
0
55 นายประวิทย์ กันทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางนภาพร ตุ้ยคำภีร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายนันทวุฒิ พุทธวงค์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายวสันต์ คงมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางภัสรลักษณ์ จิณณ์ครุฑมาศ  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสุปราณี ยะมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางวรรณา คุณล้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายวีระศักดิ์ บางโรย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางนรันลักษณ์ รังษี  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวกรรณิการ์ คำปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายพัฒนพงศ์ เดชะปราปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวพรทิพย์ บุญตันจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางกรรณานุช มูลคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสนธิยา ชัยวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุล  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวพรทิพย์ บุญตันจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายวัลลภ สิริผ่องใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
40.00
74 นายวิเชษฐ์ ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาววันวิสาข์ พรมสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายทศพล ปุกมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายภราดร วงษ์ราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
78 นางณภัทร จองเซ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายคมสัน สุนันทนาการ  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวสุภาพร เสนเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวอุมาพร ปาระธรรม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
43