โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 104 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 114 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันป่าตองวิทยาคม

จำนวน 120

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 14 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 13 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 12 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 5 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 7 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 33 81 114
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
4
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
10
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
12
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
7
10
0
0
6 ศิลปะ
0
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
5
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
32
67
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิติศักดิ์ ติ๊บมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางชีวัน พงศ์นภา  ครู ชำนาญการ
5
174.00
3 นางเกษร ครไชยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
4 นางสาวจิณณ์ณิชา ตาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายอนุชิต อาจหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพัชรินทร์ พรหมเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวเพ็ญพรรณ มาลอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวพลับพลึง พัฒนานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
120.00
9 นายพิทยา จิ๋วเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอรนุช งอกศักดา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางชนากานต์ แปงคำมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวรนุช สุดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
14 นางพัชรินทร์ สุกันธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสิทธิชัย ช่องงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
16 นางสาวมัทนา อรุณสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสุนทร กู้เมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสมพร ชไรเบอร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางใจทิพย์ แก้วมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
21 นางสาวปุณยวีร์ เรือนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
29.00
22 นางลาวัณย์ แหวนเพชร  ครู ชำนาญการ
0
23 นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
24 นางปฏิพัตร พจนาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
25 นางสาวดาวรรณ พรมไชย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวทิพากร สงวนวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสมพร ศิริรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายพรนิมิตร ชิตมินทร์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวอรสิริพิมพ์ บริหารธนโชติ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางภาวินี บุญธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายบรรเจิด ไชยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางวิไล พิรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
62.00
34 นางอำพร ดวงวาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวจารุวรรณ คันธวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางวารี กู้เมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวัชรินทร์ ดำชมทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางณฐา สุวรรณรัฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางศิริลัคน์ กาอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางปิยวดี สมจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางพิกุล นิตย์อำนวยผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
43 นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายสมพงษ์ พิรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
45 นางดวงใจ ดวงลาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายวราพงษ์ ชาราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายคณิน หงษ์ใจสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางวัชรี ทาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
50 นางมาลี เนตรดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
51 นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางอัมพร อุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสุธิรา แก้วมูล  ครู ชำนาญการ
1
18.00
54 นายวุฒิกร สุริยะนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางวิยะดา ชุมรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
68.00
56 นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายจรัล กาอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวธนัชชา แสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวณฐกฤษกา มงคล  ครู ชำนาญการ
0
61 นางอัมรา สารณาคมน์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางนัยนา สีกันโท  ครู ชำนาญการ
0
63 นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวปริศนา กาบแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
65 นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
112.00
66 นายสง่า สัตยวากย์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวณัฐชยา รุณผาบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
68 นางสุรีย์พันธ์ ชัยศักดิ์  ครู ชำนาญการ
2
46.00
69 นายทวิชา ตาวินโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวพลอย พัฒนานุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
71 นายเตธรรศ ชำนาญเสือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายณัศชาพงค์ เนตรดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
73 นางพัชราภรณ์ อิ่มอมรพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางบุบผา โอบเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางปิ่นภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
86.00
76 นางสุนิสา ไอยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายจรัญ ไอยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
79 นายณัฐพร ศรีโน  ครู ชำนาญการ
0
80 นางเกศรินทร์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวรุจิรา การัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวสมร ปาดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี  ครู ชำนาญการ
0
84 พัชรินทร์ ไชยวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 ธงชัย เพียงใจ  ครู ชำนาญการ
0
86 นางสาวจันทร์จิรา หนุ่มศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวโศภิตา โสเก่าข่า  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวพัชราภรณ์ บุญสุข  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวมุทิตา ทิพย์เดโช  ครู ชำนาญการ
0
90 ทิพวรรณ แสนมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
91 นางสาวศรัญญา อินทวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายสิทธชัย จองแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาววารี สาริกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 จงรักษ์ ชัยมณี  ครู ชำนาญการ
2
48.00
95 สุพรรณธิชา เภาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 สิรรินทร์ อัศววัฒฑกี  ครู ชำนาญการ
0
97 ฉัทท์ธวัชฐ์ วรรสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 ชวลิต ธิจันดา  ครู ชำนาญการ
0
99 ศวัสกร ก้อนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
100 นริสา กันทะคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 สุภัคว์ ภัควัตรพิสุทธิพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 วุฒิชัย ใจสุ  ครู ชำนาญการ
0
103 ยุพา เขียวหน่อเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 กฤษณะ จันทร์ขาว  ครู ชำนาญการ
0
105 เกศรินทร์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 ญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 ชานันท์ อนุบัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 ศรีสกูล จิรรัตน์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
9
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
8
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
42