โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฮอดพิทยาคม

จำนวน 72

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 5 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 8 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 25 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
12
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสายรุ้ง หล่อใจ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางทิพจุฑา ดวงไทย  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสายทอง หล้าใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
4 นายวัลลภ สดมพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายนพดล ชมภูวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางอำภาพร ศิริมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
8 นางสาวศศิธร สายศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางมลิวรรณ์ เมืองมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอนวัช หมื่นรังษี  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสมศักย์ รวมสุขธนวิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพรเทพ ปอโชโร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสงกรานต์ ธนันชัย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางดวงพร ซอนเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมพร วัฒนยืนยง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจุฑามาศ ธรรมคำหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวันเพ็ญ พันอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นางกันยา สุยะเรือง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
66.00
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสงัด หล้าใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
24 นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวปานหทัย จิตตางกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
96.00
26 นางสาวจิณณ์ณิตา ทองรัตน์ธีรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
27 นางวรรณิกา แสงท้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางดารณี พิงค์เจริญ  ครู ชำนาญการ
8
107.00
30 ว่าที่ ร.ต.หญิงปุณณัฐฐา กาติ๊บ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวพัชรี เตปิน  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
33 นายทศพร กิติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวประภาวรินทร์ ดวงเด่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
35 นายไพโรจน์ วิจันทร  ครู ชำนาญการ
0
36 นางภัทฐิกา พัฒนเจษฎา  ครู
0
37 นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ  ครู
0
38 นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน  ครู
0
39 นายอานนท์ วงค์เสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
12