โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อมก๋อยวิทยาคม

จำนวน 65

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 2 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 1 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 17 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
25
10
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวลักษณา โนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสำราญ จันทร์แดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางกิตติยา กันทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวทาริกา กันทะตุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวรุ่งนภา จาวอวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายวีระพงค์ กล้าแข็ง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 ว่าที่ร้อยตรีกันตนา ธรรมวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวประภาพรรณ สุภา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายโกสินทร์ ช้างบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายธีระเดช เรือนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
14 นายกิตติพงษ์ คำแหง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางวีรวรรณ พุงขาว  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวจรรยา แดงมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายกิติกร ขัดก๋า  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวิมล แก้วบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอัฉริยา มงคลวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางกมลชนก รูปสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายธนากร คันใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายรัตนผล กรรณิกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายณภัทร ขุนยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายปรินซ์ มัทธุรศ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายวชิรพันธุ์ เสียมภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายกฤษณพงษ์ กรรณิกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
28 วราภา เลาหเพ็ญแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 ทับทิม แสนเมืองมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 สุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 เกษรา ซอหนั่นตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ศิรินันท์ ทะมาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 ธัญยรัตน์ พลเดฃ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายกัมปนาท หมื่นต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายสุชาติ ปันตุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
36 จิระเดช เขาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3