โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่ตื่นวิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 10 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
3
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางคณิตตา เด่นรัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
2 นางสาวภมรพรรณ พุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอัจฉริยา แปงยอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายวันชนะ ปาลี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางนภัสวรรณ พิทาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
76.00
6 นางสาวภัทรารินทร์ จูแวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
7 ธนรัชต์ ศิริวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
8 นางสาวหทัยทิพย์ ขันทะสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นริศ อากาศทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวพิชชาภัทร์ ทะนะเพิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวพรรษา ท้าวนู  ครู ชำนาญการ
0
12 นายปฏิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 รานี สุวรรณโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายประดิษฐ์ พยุงบงกช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวกัลยาพร กระทู้  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
0