โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 29 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เวียงแหงวิทยาคม

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 2 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 15 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
11
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณัฐพัชร์ พัชร์ธนเมธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวณัฐฐิณี คำแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
3 นางปุญญาพร ประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาววัลยา กองแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
8.00
5 นายธีรภพ ส่งศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายวรัญญู รีบเร่ง  ครู ชำนาญการ
0
7 นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
8 นางประดับดวง ปานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
9 นายประวัติ พรหมนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสนิท พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมจิตร บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
4
30.00
12 ว่าที่ร้อยโทวิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
14 นายเกรียงไกร ปู่ยี่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
15 นางสาวพัชราภรณ์ ปิ่นชุม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
16 นางสาวกีรฎิยา กันทะนัน  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสหนันท์ ปัญญา  ครู ชำนาญการ
3
24.00
18 นางสาวพิไลลักษณ์ เอี๊ยะไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
19 นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 สิบโทนิกร อ้ายกาศ  ครู ชำนาญการ
1
14.00
21 นายวรากรณ์ อรวิบูลย์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวอังคณา นวลตุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 วิทวัส ยะมัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายนฤชา วิริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายกันตพงษ์ สอนุท่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นาวสาวจำลองลักษณ์ มหาวรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายบุญเกิด ไชยน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวกัญชนา สุเป็ง  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวภัทร์พิชชา กูลนาม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5