โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไชยปราการ

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 18 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
1
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
12
16
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชานนท์ สิทธิ  ครู ชำนาญการ
0
2 ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร ทับสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
3 นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
4 นางกรรณิการ์ คำจันทร์  ครู ชำนาญการ
7
68.00
5 นางสาวธัญลักษณ์ วงเครา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายกมลศิษฐ์ ดวงชื่น  ครู ชำนาญการ
1
90.00
7 นายเจริญ เขนย  ครู ชำนาญการ
0
8 นายกฤษกร ภมรศิลปิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวรุจนี สุยะวงค์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
10 นางสาวเทวิกา บัตรประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
11 นายชัยธัช ชูควร  ครู ชำนาญการ
1
18.00
12 นางวิราวัลย์ วรรณชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
13 นายสุคนธ์ พจน์สุจริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
46.00
14 นางสุนันท์ ธาราศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
15 นางสุดารัตน์ ไชยเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
136.00
16 นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
17 นายอนุรักษ์ ปาทา  ครู ชำนาญการ
1
40.00
18 นางสุวัสสา แอคลีย์  ครู ชำนาญการ
5
125.00
19 นางอัญธิฌา มีวรรณ์  ครู เชี่ยวชาญ
0
20 นางสาวนันท์นภัส ลาวรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
21 นางสาวทองพูล ใสแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
42.00
22 นายชุณหวัต คำโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
23 นางสาวรัชนี ศรีแสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
24 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ใจคำปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
76.00
25 นางณิชาดา ศรีเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
26 นางมาลัย ฝ้ายตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
27 นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
112.00
28 นางพัดชา พิลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
29 นายพุทธิกุล ปิยะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
52.00
30 นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
31 นายอลงกรณ์ ไชยราช  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
14