โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านกาดวิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 4 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 26 37
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
13
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวชมพูนุท จันต๊ะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกฤษติยา มูลอินต๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายกิจการ กิติกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุรีย์ พันธ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายรุ่งทิตย์ พรหมมาเย็น  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวรัตติกาล จันตาดี  ครู ชำนาญการ
0
8 นางผ่องศรี ทะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพวงรัตน์ สุรินต๊ะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศักดินาถ ทะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสุพร แพทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวธิดาพร ตุ่นตุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววริศราภรณ์ สัจจะพัฒนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายรังสรรค์ ทาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวราภรณ์ อินต๊ะทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายประยูร แก้วมูล  ครู ชำนาญการ
0
18 นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวประภาภรณ์ บุญตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสรรเสริญ ธรรมคุณ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางคัทลียา คำจินะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอำไพ เสวิกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวท  ครู ชำนาญการ
0
24 นายบุญสอน ประถมวงศ์  ครู ชำนาญการ
3
28.00
25 นายอดิศร เนตรทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวธนวันต์ วัฒนศิริเสรีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางวราภรณ์ ขัติยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางกนกวรรณ งามสม  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวปวีณ์ธิดา สุวรรณเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวภัทรียา จิตตาคำ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวปรียามาศ คำปันหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางขจีรัตน์ สุวรรณสิงห์ราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาววรางคณา เป็นมูล  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวเจนใจ สุธีพรวิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
36 นิภาพร ปุ๊ดหน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10