โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 22 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่ออนวิทยาลัย

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 1 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 10 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
9
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสาธิตา บุญเคลือบ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุวิมล กาญจนพุฒิโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายศักดิ์ดา เมืองสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนฤมล หลวงภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
5 นางนิตยา ไชยอาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายธนัส วิชาเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
7 นายวีระยุทธ สุขสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอารีย์ จารุภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายประวิทย์ อินตายวง  ครู ชำนาญการ
0
10 นายชาญชัย ไพยารมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
11 นางพิศมร อินทวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธเนศ สุนทรนันท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพจนีย์ วิชาเจริญ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
14 นายเอกชัย ปานัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพจมาลย์ สิงห์หะราช  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสมพร ใจบุญนอก  ครู ชำนาญการ
0
17 นางอักษราวดี สุระวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายเสฏฐวุฒิ มหาศวิน  ครู ชำนาญการ
1
20.00
19 นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายจตุรงค์ ใจสม  ครู ชำนาญการ
0
21 นายกฤตภาส อภิอินขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0