โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันติสุข

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 11 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
7
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
4 นายณรงค์ชัย สุดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
5 นางธิดารัตน์ พุทธิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมศรี กันทะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนงเยาว์ จินาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสมพงษ์ จิตรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุกัญญา สายวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวเพลิน ใจแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาววราภา สุสิงห์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวพิณานันท์ เชื้อศรีลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางพัชญ์ธิฌา คำสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายศราวุธ นนทะธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวฐานิตดา โดยด่วน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายจักรพงค์ สุวรรณศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายบรรหาร เพ็ญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
4
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0