โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันติสุข

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 0 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 12 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
8
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิเวช แสงคำ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสักการ สวัสดิ์ประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวพรสุดา นทีนันทน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางณัฎฐ์ชิตา แสงประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวบุปผา ถาวรนันท์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายสมเกียรติ ชัยสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายณรงค์ชัย สุดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
9 นางธิดารัตน์ พุทธิมา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
10 นางสมศรี กันทะโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนงเยาว์ จินาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมพงษ์ จิตรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสุกัญญา สายวงค์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเพลิน ใจแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวจิราพรรณ จินาใหม่  ครู ชำนาญการ
0
16 นายธีรภัทร์ เทพคำ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวฐานิตดา โดยด่วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวนิตยา เกตุมณี  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
4