โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 70 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

จำนวน 108

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 5 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 11 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 5 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 13 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 5 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 47 70
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
5
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
2
1
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
7
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
34
17
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสมฤดี รักสุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
112.00
2 นายธรรมธัช ป๋าวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
3 นางสาวมยุรีย์ คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวเกษสุดา นิลสวิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
5 นางอัญชลี เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
6 นายสมชาย ซอแอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
7 นางภาวิณี พรหมฟัง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางณัฐธิญาน์ เลิศชัยกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
9 นายอภิวัฒน์ ทองรุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางพรรษชล ดารารัตติกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางบุษบง ชัยเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายทักษกร เพ็ญมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
13 นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุล  ครู ชำนาญการ
1
20.00
14 นางณัธวลัณน์ แก้วปิยรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางณรฎา มธุรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
16 นางสาวภัญนภัส พนาสันติสุข  ครู ชำนาญการ
1
30.00
17 นายเอกรินทร์ พงศ์เพชราภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชุรีพร แสนอาษา  ครู ชำนาญการ
0
19 นายประสิทธิ์ คำเติ๊ก  ครู ชำนาญการ
0
20 นางกุลธิดา กิติศรี  ครู ชำนาญการ
2
72.00
21 นางรัฐนันท์ กันทะทรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
23 นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
24 นายประกิจ ผาติจิรโชติ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางกรุณา สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายศิริชัย จิตสว่าง  ครู ชำนาญการ
5
88.00
27 นายทินกร สถิตเจริญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
28 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
60.00
29 นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวนราพร จรัสพรศิลปชัย  ครู ชำนาญการ
5
48.00
31 นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
32 นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย  ครู ชำนาญการ
2
24.00
33 นางอำภา ธนะปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
34 นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
35 นายอภิสิทธิ์ ทองรุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
37 นางรัติกรานต์ สายจีน  ครู ชำนาญการ
1
16.00
38 นางสาวจันทนา สุปิณะ  ครู ชำนาญการ
0
39 นายอนุชา การอ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
40 นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
41 นายสุรพล ยศกำจาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
42 นางสาวรัตนาภรณ์ คำยอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวนัยนา ดวงบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
22.00
44 นายณัฐพงษ์ ชำนาญตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
144.00
45 นางสาวพีรพรรณ เทียมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
46 นายพงศกร บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสุชาดา กรชูโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวปานหทัย ประสานสุข  ครู ชำนาญการ
1
24.00
49 นางสาวตวงทอง ไชยลาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 ว่าที่ร้อยตรีทิวากร ใจแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
51 นางสาวตรีตราภรณ์ ตั๋นจี๋  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
13.00
52 นายปิยพล คันทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายระวีศักดิ์ ช่างเย็บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
77.00
55 นางสาวนันทิยา อินต๊ะปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
56 นายสุบิน เครือแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
57 นางสาวชัชว์รวี พรมพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
54.00
58 นางสาวจารุวรรณ กันทะวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
59 นางสาวศิรินภา ณ เชียงใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวชลธิชา ธรรมลังกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวทิพย์ภวรรณ วงษ์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางชมภู เอี่ยมอาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 ธนิสร ยิ่งสุขกายใจ   ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวสมฤดี รักสุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
112.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5