โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 41 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ขุนยวมวิทยา

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 10 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 15 31 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
7
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
4
0
0
6 ศิลปะ
2
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
16
19
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธนกฤต เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการ
11
267.00
2 นางสาวอุไรพร ก่อมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวเครือวัน อุ่นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายณรงค์ฤทธิ์ วัดชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาววารุณี จันทร์โอภาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายกิจติกร ใจคงอยู่  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสายพิณ ไข่คำ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอธิชา ปาละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวมาริสา เสือเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายสืบชาติ อาณาจักร์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางพรวิภา กันธิยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางแก้วตา อาณาจักร์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางเสาวลักษณ์ พลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปาริชาติ แก้วเสมอตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวนุชจรี อานัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายนายสุกฤษฏิ์พงษ์ วงค์กัณทะ   ครู ชำนาญการ
0
19 นางสมลักษณ์ เลิศตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางกาญจนา เตชะสร  ครู ชำนาญการ
0
21 นายรังษี วุฒิพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางดุษฎี กันธิยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายทวิช บุญญะถิติ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอรพิณ สนธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสุนีย์ วุฒิพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสาธิต เตชะสร  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวชนิดา ขยันงาน  ครู ชำนาญการ
0
29 นายผดุงศักดิ์ เงินใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายไพรัตน์ อานัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวนภัสนันท์ คำฟูบุตรกุลพัทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายทวีศักดิ์ แดนมะลิดอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายปรีชา พลศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายกัมพล สีสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางปวันรัตน์ กันทา  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยเอ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกษมา อุดทาเรือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางอัญชลี เลิศล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
40 นายกิตติภูมิ วิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวพนัชกร แปงปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
9