โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 70 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 75 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

จำนวน 107

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 13 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 3 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 17 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 53 75
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
4
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
3
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
12
5
2
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
21
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัธยา เกลี้ยกล่อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางนิทราภรณ์ สุธาไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายศุภกิจ พึ่งบุญ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวรำไพ อุ่นเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายนัทนันท์ ซอนคำ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร  ครู ชำนาญการ
0
7 นายสุรชัย ติ๊บคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายทนงศักดิ์ ปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางวงเดือน นาสมศรี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวเรณุกา โสภาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางพิมพกานต์ ขาวสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมชาติ แผ่อำนาจ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางประทับใจ เปาหย่า  ครู ชำนาญการ
0
16 นายวิทยา ปริสาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
17 นางจุฑารักษ์ ประดับภูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางศศิกานต์ แสนจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสิทธิชัย ทองจันดี  ครู ชำนาญการ
0
20 นายยุทติธรรม ขันติยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
22 นางทิพย์ตะวัน วันใจ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางพัชรา ไชยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
24 นางสาวพิกุล วงศ์แสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
62.00
25 นางยุพิน กองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเนติมา แพงไธสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
170.00
27 นางสาวรสมาลิน จิตสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
60.00
29 นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางเรณู ปริสาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายดำรงพล สิงห์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
32 นางสาวรัตนา สกุลทอง  ครู ชำนาญการ
0
33 นายปรีชา ใจน่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวยุพา ปินตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
88.00
35 นางสุพิชาติ บุญศิริรัช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวพรพิมล วงศ์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายสุวิทย์ นวชีพเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสุขเกษม แก้วไทรหงวน  ครู ชำนาญการ
0
39 นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสมชาย สุขสม  ครู ชำนาญการ
0
41 นางนวลจันทร์ ก้างออนตา  ครู ชำนาญการ
0
42 นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญ  ครู ชำนาญการ
0
43 นางอารีวรรณ แผ่อำนาจ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายเจริญ ปัญญาโพธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวภัทรา กันทะคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวลัดดา ธาราวนาพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวณิชาภัทร บุญสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวศรีวิไล หมอกพายัพ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายทรงพล สุภิมารส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวรัตนาวรรณ จงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายศิรสิทธิ์ บุบผาเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวไอริณ พันธ์เสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายมานะ ทะเลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายศาสตราวุธ ประกายมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวจารุวรรณ กันทะวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
63 นางสาวกวินทรา เจนปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางวรีรัตน์ นายหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวเกษณี ดวงพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายธนาชัย แก้วไทรหงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางจันทร์วิภา ขันธ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
68 นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวี  ครู ชำนาญการ
0
69 นายณัฏฐ์ นิยมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวจันทร์จิรา แก้วบุรีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวณัฏฐ์นลิน จันทร์หล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
14