โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมรัชวิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 10 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
4
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์  ครู ชำนาญการ
1
13.00
2 นายสุรชัย เด่นนภาคุณากร  ครู ชำนาญการ
2
17.00
3 นางสาวพัชระ อ่องสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
4 นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใส  ครู ชำนาญการ
0
5 นางภัทราวดี กาละสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางมัลลิกา ใจอารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวนันทรัตน์ นวลมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
26.00
9 นางสาวพิมพ์นิภา เหลืองอร่าม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวศิริจันทร์ ปองกุญชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายสุรรักษ์ ขจรศักดิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาววรัญญา ชาญกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาววลัยพร โกศัย  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3