โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 21 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
14
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววันเพ็ญ ธาระทาน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวกนกอร ใหม่ศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางพิมลพรรณ อัมพุประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายนิวา จิระประภูศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางทัศนีย์ วงเวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสนันท์ กุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวเบญจรงค์ สนธิทิม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวโสภิตา เสนาะจิต  ครู ชำนาญการ
0
10 นางนันท์นภัส เหมภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางชุติกาญจน์ หงสาภินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสุพรรษา พลขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนุสรา สุกระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนันทิยา แสนสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอภิเชษฐ จันทนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุพัฒน์ อินหาญ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวจารุวรรณ ประมูลศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวอุมาพร บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวสายรุ้ง เทพวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางจันทร์ทรา หลีสกุล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายณัฎฐชัย เหมือนอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางพิศมัย จิระประภูศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายพงษ์เทพ นาคอ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางใกล้รุ่ง ธวัชสานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6