โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 37 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นครไตรตรึงษ์

จำนวน 51

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 3 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 22 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
13
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชานนท์ พุทธรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวโสพา เบ้าทอง  ครู ชำนาญการ
0
3 นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย  ครู ชำนาญการ
0
4 นายประทุม เอมแย้ม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย  ครู ชำนาญการ
0
7 นางผกาภรณ์ บุญเนรมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกฤษฎี เงินทอง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางอโณทัย กมุทชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจันทร์เพ็ญ ดอนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุรศักดิ์ พยอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสายชล ปิ่นชัยมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวภัทริดาวดี นามวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุภาวดี ฤกษ์หร่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายถาวร จงอิ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวภคมนต์ เอิบลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายบรรจง เพ่งพิศ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายคงคา โล่ห์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายชัชวาล การสมวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายปิยวัฒน์ ศรีสังวาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายพลัฎฐ์ ภู่เกตุ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวภัทราพร คุ้มคงศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายสุชาติ สอนแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
28 นายอนุชัย อินทเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวจินตนา วงศ์อาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายกฤษณ์ ประทุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวศิริพร ละน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวปาริชาติ ช่างสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล  ครู ชำนาญการ
0
37 นายปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
7