โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังตะเคียนประชานุสรณ์

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 9 12
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
0
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจิราภรณ์ ทองตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
2 นายวรรณชัย มงคลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
3 นางวารินทร์รัตน์ แตงกวาน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวพินทอง เร่ในไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายธีร์ดนัย ทองอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวประภาพร กิจประชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายมนต์ชาตรี มณีเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวพรวิไล สามงามเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวญาดานุช เมืองเล็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางโมนา ชัยกฤตทองกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
11 นางสาวรัชนู เนียมก้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวแวววิไล จำปาศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2