โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองกองพิทยาคม

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 6 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 0 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 15 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
3
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวนีย์ ตาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวเกษร อ่อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวปัทมา บุญเจริญพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวเบนฤณ ชูภู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางปัทมา แป้นพุดเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
6 นางพรรณนิกา แก้วปัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางฐิติรัตน์ แสนทิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
8 นายศิริชัย เลี่ยมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
9 นายชุมพล นันทวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางรัตนากร ศรีนากรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวเรวดี จันทะคุณ  ครู ชำนาญการ
1
8.00
13 นายศุภกร โฉมนาท  ครู ชำนาญการ
1
16.00
14 นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
15 ชลันธร คงอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 วรรณณิกา นุ่มเกลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
124.00
17 ศิวภรณ์ กรัสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ธันย์ชนก สีวิจี๋  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 กริชติศักดิ์ เซียมตะคุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
2