โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 21 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
5
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
4
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
13
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเกรียงไกร น่วมเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางนันทิยา บุตรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายประจักษ์ บุรีหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิยะดา เซี่ยงหลิว  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวทิวา สุระเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวาสนา วิชชุวรนันท์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร  ครู ชำนาญการ
0
9 นางศศิธร ปรมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสิทธิพร พลอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางประทุมพร วงษ์จ่า  ครู ชำนาญการ
0
15 นางฉายนันท์ อินทรสูต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายคุณากร อิ่มเนย  ครู ชำนาญการ
0
17 นางภาสิณี บุตรพลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางลัดดาวัลย์ พลอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา  ครู ชำนาญการ
0
21 นางอรสา อิ่มใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจงกล ทาโว  ครู ชำนาญการ
0
25 นางปราริชาติ น่วมอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายวรวุธ บุดสีทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาลี่ อุตมา  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น  ครู ชำนาญการ
0
29 นายทนง คงรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายทัพไท พร้อมเพียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางจุฑาทิพย์ คำบรรลือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
11