โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 25 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไทรงามพิทยาคม

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 19 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
12
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางศมนวรรณ ทองสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
75.00
3 นางสาวพรหทัย คงสิบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
75.00
4 นางสุวิมล ภูนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอัญชลี สุ่มนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
7 นางทองสุก ศิลปศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
8 นางสาวเสาวรี ใจธรรม  ครู ชำนาญการ
3
49.00
9 นางประสพพร ยอดเพชร  ครู ชำนาญการ
3
18.00
10 นางธิษณา แย้มฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกชพรรณ ทวีจะกิจ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวมลทริญา สุจจะชารี  ครู ชำนาญการ
3
18.00
14 นายนนทพัทธ์ กุลฉิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
15 นางสาวสุจิตรา แสงเรือง  ครู ชำนาญการ
5
48.00
16 นางภัทรศยา คำสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
123.00
17 นางสาววนิดา ยอดฉัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
18.00
18 นางสาวสายยนต์ สีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
91.00
19 นายวิโรจน์ ปิติพืช  ครู ชำนาญการ
2
48.00
20 นายวันพเด็จ โมทะนี  ครู ชำนาญการ
3
12.00
21 นางธนรัตน์ ปิติพืช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
22 นางแสงเดือน ทองดอนแฟง  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นายอุปถัม ปาณะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
24 นายกิรพัฒน์ บรรพตธรรม  ครู ชำนาญการ
3
99.00
25 นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวดวงมณี พิลึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5