โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ่อแก้ววิทยา

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 0 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 8 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
3
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวเกศรา ขันทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
3 นางสาวเขษมสร โข่งศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางจินตนา สุหงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจเด็ด มหาการะเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพรชัย ชัยรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวันโชค วารินิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวิเชียร วารินิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
10 นายบุญรอด วินทะชัย  ครู ชำนาญการ
0
11 นายอนุชา มังคะละ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางวไลพร บวกขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวยุพดี เวทการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
0.00
14 นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 ประสิทธิ์ สิทธิดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 สุจิตรา เชื้อกุลนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8